Faia Brava

Faia Brava is een 1000 hectare groot natuurreservaat dat wordt beheerd door de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e Natureza (Faia Brava ATN).
Het gebied is gelegen in het noordoosten van Portugal, aan weerszijden van rivier de Côa, een zijrivier van de Douro.
In 2010 heeft Faia Brava van de nationale overheid als eerste in Portugal de status ‘privaat beschermd gebied’ gekregen en is het nu het kerngebied van een Natura 2000 gebied van 20.000 ha.
Bekijk de ligging van Faia Brava op Google maps.

Bedreigde diersoorten

In het gebied komen soorten voor die in Europa zeer zeldzaam zijn en met uitsterven bedreigd worden. Hierbij gaat het met name om de havikarend en de aasgier, die op de steile kliffen broeden. Andere klifbroeders die in de regio voorkomen zijn de slechtvalk, de vale gier, de oehoe, de zwarte ooievaar en de raaf. Deze roofvogels worden bedreigd door onder andere de achteruitgang van prooidieren zoals konijnen, patrijzen en rotsduiven, het strenge EU-beleid rond kadavers van landbouwhuisdieren, brand en stroperij. Het verdwijnen van traditionele landbouw – met verspreid gelegen graanveldjes, extensief beheerde weiden en boomgaarden – leidt tot verruiging van het landschap. En daarmee van leefgebieden voor kleine zoogdieren en vogels die prooidieren zijn van genoemde roofvogels. In het gebied komen wilde zwijnen voor en er leeft een roedel wolven nabij. ATN heeft plannen om de oorspronkelijk Iberische steenbok te herintroduceren. De Iberische lynx leefde ook in Faia Brava, nu leeft een populatie vlakbij net over de Spaanse grens. 

In totaal zijn geïndentificeerd: 106 vogelsoorten, 25 zoogdieren, 9 amfibieënsoorten, 9 reptielsoorten en 180 plantensoorten.

Zeldzame vlinders in Portugal
vale gieren op rots worden beschermd

Natuurbeheer

In Faia Brava worden gerichte maatregelen toegepast ten behoeve van natuurbescherming. De belangrijkste zaken zijn brandpreventie, herbebossing, aanleg van kadaverplaatsen voor aaseters, aanleg van waterpoelen en het beheren en benutten van oude verlaten olijf- en amandelgaarden (biologische teelt). Een groot gedeelte van het gebied wordt begraasd door een kudde Garanno bergpaarden en Maronesa runderen. Beide rassen uit de regio zijn gewend om zichzelf te redden. Ze zorgen voor variatie in de begroeiing en houden het landschap open door begrazing. Dat is extra belangrijk in dit Mediterrane gebied vanwege het de bosbrandrisico’s. Natura Iberica heeft in 2018 een speciale campagne gehouden om de brandpreventie te kunnen verstevigen. Zo is de opbrengst van de kerstpakketten 2017 hieraan besteed, onder andere in de vorm van twee brandwerende pakken voor de beheerders.

2017 was een rampjaar met de branden in Portugal. Gelukkig niet ín Faia Brava

“Making Europe a wilder place”

Het aantal inwoners in de regio waarin Faia Brava ligt, krimpt sterk. In de afgelopen 20 jaar is de bevolking in deze regio gehalveerd! Door deze bevolkingskrimp en de afname van landbouw ontstaat er ruimte voor wilde dieren, natuurlijke processen en nieuwe wildernis. ATN heeft zich sinds de start in 2010 aangesloten bij het Rewilding Europe initiatief van WNF en Ark Natuurontwikkeling. Rewilding Europe heeft het doel om 1 miljoen hectare wildernis te creëren in Europe, vóór 2020. In de toekomst, naarmate meer land wordt verlaten, zullen grote kuddes vrij levende paarden, runderen en steenbokken voor een belangrijk deel van het beheer gaan zorgen. Zo worden zij onderdeel van nieuwe natuur. We verwachten dat deze nieuwe wildernis veel bezoekers gaat trekken. Zie voor meer informatie de website van Rewilding Europe.

 

Faia Brava

De bedoeling is om Faia Brava te laten uitgroeien tot een grote kern voor wildernis. Samen met diverse partners en private investeerders werkt ATN aan de uitbreiding van het reservaat langs de rivier. Het concrete doel is dat grote grazers in 2025 vrij langs de rivier de Côa kunnen trekken over een afstand van 10 km.

Samen met Rewilding paarden loslaten in het gebied. Paarden houden brandbare gewassen kort en helpen zo mee aan het beheer van het gebied

Video over “Faia Brava en het werk van ATN voor natuurbehoud” (Engels gesproken):